فرآیند ادغام-تصاحب به صورت مراحل زیر قابل اجرا است:

  • ارزیابی فعالیت شرکت خریدار و شرکت فروشنده: شامل نیازسنجی، اصلاح ساختار، مدیریت ریسک و بررسی هم افزائیهای بالقوه و …
  • ارزشگذاری: استفاده از مدلهای ارزشگذاری مبتی بر جریانات نقدی، مدلهای نسبی، مدلهای مبتنی بر دارائی
  • تحلیل روشهای پرداخت: شامل پرداخت نقدی یا سهام و بررسی شرایط و تبصره ها
  • برگزاری جلسات مدیریتی: برگزاری جلسه با مدیران و سهامداران شرکت فروشنده
  • ایجاد پایگاه داده: تهیه مرجع اطلاعاتی از تمام مدارک شرکتها، قراردادهای حقوقی محرمانه، فهرستی از دارائیهای نامشهود
  • راستی آزمائی(DD): بررسی شاخصهای عملکرد مالی-عملیاتی و اطلاعات مالی سالیانه و میان دوره
  • انعقاد قرارداد و تصویب رسمی آن: توافق برای انتقال مالکیت و ارائه مدارک و مستندات لازم به مراجع ذی ربط برای تائید قرارداد
  • نهائی نمودن شرایط قرارداد: نهائی نمودن انتقال مالکیت، وثائق مورد نیاز، بیمه نامه ها و نظارت بر تسویه قرارداد