مدیران شرکت

حجت بهادری

سمت : مدیر سبد

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

مدارک حرفه ای :اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش، معامله گری اوراق تامین مالی، مدیریت سبد اوراق بهادار