مدیران شرکت
مدیران سرمایه گذاری صندوق ها نام صندوق نام و نام خانوادگی
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
احسان محبی
سارا زرگر
زهرا طایفی نصرآبادی
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
محمدحسین وهاجی
سمیه همتی
سارا زرگر
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سرآمد
احسان محبی
محمدحسین وهاجی
اکرم میرزاییان
مدیران مرتبط با مجوزها
نوع مجوز نام و نام خانوادگی مجوز مربوطه
مدیر سبد جناب آقای حجت بهادری
حسابدار سبد سرکار خانم میترا صالح
مشاور عرضه و پذیرش سرکار خانم سمیه همتی
تحلیل گر جناب آقای مهدی علیزاده
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی آخرین مدرک تحصیلی رشته آخرین مدرک تحصیلی گواهینامه بازار سرمایه سوابق شغلی
احسان محبی عضو موظف هیئت مدیره دکتری مدیریت مالی اصول بازار سرمایه کارگزاری بانک کشاورزی – خرداد ۱۳۹۵ الی تیر ۱۳۹۹
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان – آبان ۱۳۹۲ الی اردیبهشت ۱۳۹۵
سبدگردانی آسمان – آبان ۱۳۹۰ الی تیر ۱۳۹۲
کارگزاری راهبرد – شهریور ۱۳۸۹ الی دی ۱۳۸۹
کارگزاری بانک کشاورزی – فروردین ۱۳۸۴ الی اردیبهشت ۱۳۸۹
حجت بهادری کارشناس تحلیل و سرمایه گذاری کارشناسی ارشد مدیریت مالی اصول بازار سرمایه
تحلیل گری بازار سرمایه
کارشناسی عرضه و پذیرش
معامله گری اوراق تامین مالی
مدیریت سبد اوراق بهادار
شرکت بورس اوراق بهادار – اردیبهشت ۱۳۹۱ الی اردیبهشت ۱۳۹۸
کارگزاری ملل پویا – خرداد ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۳۹۱
مهدی علیزاده کارشناس تحلیل و سرمایه گذاری کارشناسی حسابداری اصول بازار سرمایه
تحلیل گری بازار سرمایه
معامله گری اوراق تامین مالی
معامله گری ابزار مشتقه
معامله گری بورس کالا
معامله گری بورس انرژی
مدیریت نهادهای بازار سرمایه
مدیریت سبد اوراق بهادار
زهرا طایفی نصرآبادی مشاور سرمایه گذاری کارشناسی حسابداری اصول بازار سرمایه
مدیریت نهادهای بازار سرمایه
کارشناسی عرضه و پذیرش
معامله گری اوراق تامین مالی
معامله گری ابزار مشتقه
معامله گری بورس کالا
معامله گری بورس انرژی
کارگزاری توسعه فردا – تیر ۱۳۹۴ الی اسفند ۱۳۹۸
کارگزاری توسعه اندیشه دانا – فروردین ۱۳۹۰ الی خرداد ۱۳۹۳
کارگزاری آریابورس – اردیبهشت ۱۳۸۵ الی اسفند ۱۳۸۹
سمیه همتی کارشناس تحلیل و سرمایه گذاری کارشناسی ارشد MBA بازار سرمایه اصول بازار سرمایه
تحلیل گری بازار سرمایه
کارشناسی عرضه و پذیرش
مدیریت نهادهای بازار سرمایه
موسسه حسابرسی امین محاسب – شهریور ۱۳۹۹ الی شهریور ۱۴۰۰
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال – فروردین ۱۳۹۴ الی اسفند ۱۳۹۵
شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال – آبان ۱۳۹۳ الی آبان ۱۳۹۵
کارگزاری بانک انصار – تیر ۱۳۹۲ الی اسفند ۱۳۹۳
کارگزاری نهایت نگر – بهمن ۱۳۹۰ الی خرداد ۱۳۹۲
کارگزاری راهبرد – آذر ۱۳۸۹ الی شهریور ۱۳۹۰
میترا صالح کارشناس سبدگردانی کارشناسی مدیریت مالی شرکت ایزونام – آذر ۱۳۹۴ الی مرداد ۱۴۰۰