ردیف عنوان خدمات قابل ارایه شرح کارمزد خدمات و نحوه محاسبات آنها
۱ مدیریت صندوق های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نقش جهان: سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت  و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار: سالانه ۰.۸ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری: سالانه ٢ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار: سالانه دو درصد(۰.۰۲) از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و  سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
۲ سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار کارمزد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار طی قرارداد سبدگردانی که با مشتری منعقد شده است، محاسبه می گردد. کارمزد مزبور مشتمل بر بخشهای ۱) ثابت ۲) مبتنی بر دارایی و ۳) مبتنی بر عملکرد سبدگردان می باشد که در پایان قرارداد از مشتریان اخذ می گردد.