در این گزارش بنا داریم تا در ادامه بحث تحلیل همزمان داده های عملکردی شرکت به وضعیت شرکت‌های تولیدکننده متانول در صنعت پتروشیمی می‌پردازیم. در این صنعت فاکتورهای هزینه تمام شده (نرخ خوراک) و هزینه های سربار در سال جدید رشد قابل توجهی داشته اند. با انتشار گزارش عملکرد...