صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد در اندازه بزرگ و با تقسیم سود دور ه ای است .

مدیر این صندوق شرکت سبد سرآمد بازار و مدیر ثبت آن را بانک شهر است . دیگر ارکان این صندوق را موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با سمت متولی و موسسه حسابرسی با سمت متولی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس ، تشکیل می دهند.
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد در تاریخ   ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره ۴۱۱۳۱  و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .
هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنهابه خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،  بهره گیری  از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد .
بر اساس مجوز مذکور صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مجاز خواهد بود ؛  از تاریخ  ۱۲/  ۰۲  /۱۳۹۶ به عنوان یک نهاد مالی ( صندوق سرمایه گذاری ) در چهارچوب اساسنامه ی مصوب خود و با رعایت قوانین  و مقررات مربوطه تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به فعالیت خود ادامه دهد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر به  وبسایت رسمی این صندوق به آدرس   www.saramadfixedfund.com  مراجعه فرمایید  .