تصمیمات و تحولات اقتصادی کشور طی یکسال حاوی مفروضاتی است که عملکرد شرکت ها را از منظر متغیرهای تاثیر گذار بر آن با نوسانات با اهمیتی مواجه می کند. تمرکز بر این تغییرات می تواند فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران را در انتخاب سهام موضوع سرمایه گذاری بهینه کند....